Årsplan mm

 • Årsplan

  Her kan du lese mer om virksomheten i Berghoff barnehage. Blant annet om målsettinger, metoder, og samarbeidsformer, samt planer for året samt progresjon i fagområdene.

  ÅRSKALENDER FOR DOKUMENTASJON OG VURDERING

  August:

  Planleggingsdag for personalet
  Oppstart og tilvenning av nye barn

  September:

  Foreldresamtaler med nye foreldre
  Avdelingsmøte med tema enkeltbarn. Sette opp mål for hvert barn.
  Personalmøte 
  Foreldremøte/informasjonsmøte der barnehagens hverdag presenteres, og hvilke mål og metoder vi har i Berghoff barnehage.

  Oktober:

  Kartlegging gjennom bruk av Tras og Askeladden og observasjonsskjema.
  Foreldresamtaler og foreldrekaffe
  Personalmøter med refleksjoner og medarbeidersamtaler

  November:

  Observasjoner av lekemønstre og lekekamerater til barna
  Planleggingsdag med kurs på Østlandske lærerstevne for personalet

  Desember:

  Juleforberedelse, Luciafrokost, nissefest, juleavslutning

  Januar:

  Barnesamtaler/ barneintervjuer, en og en eller i grupper.
  Observasjon av enkeltbarn
  Avdelingsmøter, gå gjennom målsettingene for hvert barn.
  Planleggingsdag for personale, halvårsevaluering

  Februar:

  Oppføling av Tras og Askeladden ved behov
  Foreldresamtaler
  Personalmøter

  Mars:

  Fortsetter med foreldresamtaler
  Foreldremøte med evaluering

  April:

  Oppfølging av enkeltbarn i henhold til oppsatte mål og sette nye mål.
  Påskefrokost

  Mai:

  Barneintervjuer – hva vil de gjøre i barnehagen til neste år? Hva har vært morsomst i år?
  Samarbeidsutvalg (SU) – evaluerings møte, brukerundersøkelse/foreldreundersøkelse
  Personalmøter
  Dugnad og foreldrekaffe

  Juni:

  Planleggingsdag for personalet med evaluering av året, planlegge neste år og forberede oppstart av nye barn til høsten. Arbeid med årsplan.
  Foreldremøte for nye barns foreldre og besøk av nye barn

  Personalet skal gjennom hele året:
  – Ta seg god tid til å snakke med foreldre i hente/bringe situasjon, og lytte til hva foreldrene mener.
  – Ta bilder av barn/personalet i hverdagssituasjoner, ved turer o.l. Bildene vises foreldre på skjerm som henger i gangen.  
  – Skrive loggbok og gi ut månedsinformasjon med evaluering.
  – Gi barna mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen. Gjennomføre dagene ut i fra barnas behov og kontinuerlig observere barnas trivsel og utvikling.
  – Sette av tid til avdelingsmøter, ledermøter, veiledning, kurs/opplæring og informasjonsrutiner