Årsplan mm

 • Årsplan

  Her kan du lese mer om virksomheten i Berghoff barnehage. Blant annet om målsettinger, metoder, samarbeidsformer og planer for året samt progresjon i fagområdene.

  ÅRSKALENDER FOR DOKUMENTASJON OG VURDERING

  August:

  Planleggingsdag for personalet,
  Oppstart og tilvenning av nye barn,

  September:

  Foreldresamtaler med nye foreldre
  Avdelingsmøte med tema enkeltbarn. Sette opp mål for hvert barn.
  Personalmøte for personalet
  Foreldremøte/Informasjonsmøte der barnehagens hverdag presenteres og hvilke mål og metoder som vi har i Berghoff barnehage.

  Oktober:

  Kartlegging gjennom bruk av Tras og Askeladden og observasjons skjema. Foreldresamtaler
  Foreldrekaffe
  Personalmøter med refleksjoner og medarbeidersamtaler

  November:

  Observasjoner av lekemønstrene og lekekamerater til barna
  Planleggingsdag med kurs på Østlandske lærerstevne for personalet

  Desember:

  Juleforberedelse, lucia frokost, nissefest, juleavslutning

  Januar:

  Barnesamtaler/ barneintervjuer, en eller i grupper.
  Observasjon av enkelt barn
  Avdelingsmøter, gå gjennom målsettingene for hvert barn.
  Planleggingsdag for personale, halvårs evaluering

  Februar:

  Oppføling av Tras og Askeladden ved behov
  Foreldresamtaler.
  Personalmøter

  Mars:

  Fortsetter med foreldresamtaler
  Foreldremøte med evaluering

  April:

  Oppfølging av enkelt barn i henhold til oppsatte mål og sette nye mål.
  Påskefrokost

  Mai:

  Barneintervjuer – hva vil de gjøre i barnehagen til neste år? Hva har vært morsomst i år?
  SU – evaluerings møte, brukerundersøkelse/foreldreundersøkelse
  Personalmøter
  Dugnad og foreldrekaffe

  Juni:

  Planleggingsdag for personalet med evaluering av året, planlegge neste år og forberede oppstart av nye barn til høsten. Årsplan arbeid.
  Foreldremøte for nye barns foreldre og besøk av nye barn

  Personalet skal gjennom hele året:
  – Ta seg god tid til å snakke med foreldre i hente/bringe situasjon, og lytte til hva foreldrene mener.
  – Ta bilder av barn/personalet i hverdagssituasjoner, ved turer o.l. å synliggjøre de.
  – Skrive loggbok og gi ut månedsinformasjon med evaluering.
  – Gi barna mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen og gjennomføre dagene ut i fra barnas behov og kontinuerlig observere barnas trivsel og utvikling.
  – Sette av tid til avdelingsmøter, ledermøter, veiledning, kurs/opplæring og informasjonsrutiner