Barns medvirkning

  • Barns medvirkning

    I følge barnehageloven § 3 har barn i barnehagen rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planleggingen og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt samsvar med dets alder og modenhet.
    I Berghoff barnehage er vi opptatt av å lytte til hva barna er opptatt av og ta hvert barn på alvor. Det betyr ikke at barnet alltid skal få det som det vil, men barnet skal vite at vi respekterer det de føler, ønsker, tenker osv. Personalet har barnesamtaler, snakker med barna en til en når det faller seg naturlig og har barnemøter (samlingstunder) i små og store grupper. Personalet er lydhøre overfor barnas innspill og er opptatt av å tilrettlegge praksis og metoder i henhold til barnas ønsker og behov. Vi ønsker å gi barna innflytelse og deltagelse i hverdagsaktiviteter og temaarbeid. Dette vil styrke opplevelsene og læringsprosessene for barna.. Det er forskjell på hvor mye du kan medvirke når du er 1 år og når du er 5 år. Vi lar barna medvirke på det stadiet de befinner seg i samsvar med alder og modenhet. De minste snakker jo ikke så mye men de har tydelig kroppsspråk og lyder.

    Vi legger opp til en åpen dialog med foreldrene, når det gjelder barnets tilpasning i barnehagen og håper dere kan gi oss feedback på det arbeidet som gjøre