Danning

  • Danning

    Barnehagen er en arena for dannelse. Dannelse er å forme medmenneskers personlighet, evner og anlegg, oppførsel og moralske holdninger. Gjennom oppdragelse, miljø og utdanning så er allmenndannelse det som danner grunnlaget for menneskets innsikt i og forståelse av seg selv i forhold til andre og i samfunnet generelt (kilde Dagens Næringsliv). Berghoff barnehage ønsker å fremme danning ved bevisst å utvikle barns generelle sosiale kompetanse herunder empati, samarbeid, selvstendighet, holdninger til fellesskapet, aksept for at andre er forskjellige eller mener noe annet (toleranse) og språk. Vi er bevisst hvordan man snakker til og om hverandre. Vi er opptatt av at danning også er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Det handler også om en dannelse av barnets utforskning ikke minst for lek og gode samspill barna imellom.
    I våre månedsplanerplaner og informasjonsskriv synliggjør vi hvordan vi i praksis vil følge opp dette.