Fagområdene

 • RAMMEPLANEN OG DE 7 FAGOMRÅDENE

  Rammeplanen sier mye om hva barnehagen skal innholde. Den gir oss en modell som skisserer 7 fagområder som vi skal jobbe med og inkludere i det daglige arbeidet vårt med barna. Disse 7 fagområdene er med på å gi barna de gode utviklingsmuligheter som barnehageloven skisserer. Videre skal disse fagområdene være preget av sosialt samspill og læring i lek.

  De 7 fagområdene:

  Kommunikasjon, språk og tekst
  Her tenker en først og fremst på tilegnelsen av det muntlige språket, men også tekstskaping etter hvert som barnet nærmer seg skole alder. Kroppsspråket er også en viktig del av kommunikasjon i barnehagen. Vi bruker høytlesing, muntlige fortellinger, rim, regler, sanger samt samtaler med barna.

  Kropp, bevegelse og helse.
  I løpet av førskolealderen skal barna tilegne seg god kroppsbeherskelse, grunnleggende grovmotorisk og finmotoriske ferdigheter, og utvikle positive holdninger til aktivt bruk av egen kropp gjennom varierte og allsidige opplevelse og utfordringer. Gjennom de hverdagslige aktivitetene og rutinene ønsker vi å formidle gode vaner, holdninger og kunnskap til kost, hygiene, aktivitet og hvile. Vi legger til rette for fysisk utfoldelse, spesielt i utetiden og på turene.
  Vi er opptatt av og legger vekt på et sunt kosthold.

  Kunst, kultur og kreativitet.
  Dette fagområdet inneholder bl.a. aktiviteter som musikk, dans, drama, forming, kunst og arkitektur. Barna skal lære om forskjellige materialer, redskaper og teknikker og samtidig få varierte muligheter for utvikling av fantasi, skaperglede, kreativitet og personlig vekst. Dette fagområdet er viktig for sansing og opplevelse

  Natur, miljø og teknikk.
  Målet er å utvikle barnas kjærlighet til naturen og forståelse for samspillet i naturen og mellom menneskene og naturen. Gjennom å gi barna opplevelser som utvikler respekt og tilhørighet til liv og natur, ønsker vi å gi kunnskap om miljøvern/ bærekraftig utvikling, økologi, samspillet i naturen og teknikk i hverdagen.
  Barna skal bl.a. bli kjent med og få forståelse for planter og dyr, landskap, års tider og vær. Gjøre enkle eksperimenter innenfor fagområdene fysikk og kjemi, spesielt for de eldste barna.

  Etikk, religion og filosofi.
  Barna skal få utvikle sin identitet og kulturell tilhørighet gjennom ro til undring og tenkning, samtaler og foretellinger. Barna skal utvikle toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. Gjennom fortellinger, samtaler og undring med barna, vil vi bidra til at barna utvikler toleranse for mennesker med ulik kulturell bakgrunn og at de tilegner seg normer og verdier i samfunnet. I løpet av barnehageåret vil de få kjennskap til tradisjoner og høytider.

  Nærmiljø og samfunn
  Gjennom bruk av lokalmiljøet skal barna få innsikt i hvordan samfunnet er bygget opp og fungerer, både i dag og tidligere. Gjennom turer, historier og samtaler med barna ønsker vi at barna skal kjenne tilhørighet til barnehagen, nærmiljøet og samfunnet, og få kjennskap til nasjonal og lokal historie.

  Antall, rom og form
  Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter skal barna få utvikle sin matematiske kompetanse. Barna skal bli oppmuntret til egen utforskning.