Handlingsplan mot mobbing

 • Handlingsplan mot mobbing

  FOREBYGGING AV MOBBING

  Vi legger opp til at hvert barn har en primærkontakt når de begynner i Berghoff barnehage. Ved at en voksen har et spesielt ansvar til barnet, sikrer man at enkelt barnet blir sett i hverdagen.

  Vi bruker ulike metoder for å finne ut om barnet trives i barnehagen som barneintervju, ulike observasjons metoder og foreldresamtaler.

  Vi er opptatt av at de voksne legger til rette for lek, fysisk tilrettelegging, vennskap og inspirasjon. Å leke er viktig for alle barn.

  Vi er spesielt opptatt av at barna har noen å leke med, og vi ønsker å gjøre barna bevisst på det å være en god venn og hva det vil si å være venner.

  Vi er opptatt av at alle voksne til enhver tid har oversikt over alle områder der barna oppholder seg og spesielt i ute tiden.

  Vi er tydelige og klare i våre holdninger når det gjelder mobbing og har diskutert oss gjennom hva som er akseptabel og uakseptabel adferd.

  Vi har jobbet med sosialkompetanse i flere år og tatt i bruk rammeprogrammet til Kari Lamer: ”Du og jeg og vi to ”og våren 2005 begynte vi å ta i bruk metoden ”Jeg kan”. Fra høsten 2010 jobbet vi med metoden ”Løft” der personalet fikk veiledning av en ekstern veileder.

  Vi har et bevisst forhold til empati og er opptatt av at dette praktiseres av både voksne og barn på Berghoff.

  Vi jobber med temaer som respekt, toleranse og ulikhet som er med på å forebygge mobbing.

  Vi er opptatt av å være gode rollemodeller for barna.

  Vi er opptatt av å sette klare og forståelige grenser for hvilken oppførsel som er akseptabel.

  Vi er opptatt av å gjøre hvert barn sterkt gjennom mestring og relasjoner og jobber med egenverdet til hvert barn. Hvert barn er for oss unikt.

  Vi voksne har en etisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barna i Berghoff barnehage. Barna fortjener en barndom preget av vennskap, fantasifull lek, gode opplevelser og nære og trygge omgivelser til både oss voksne og de andre barna. Mobbing hører ikke hjemme i den gode barndommen.
  Tiltak.
  1. Samtale med de enkelt involverte, offeret og mobberne
  2. Styrke offeret
  3. Foreldresamtale
  4. Vurdere om det er grunn til å søke hjelp hos andre faginstanser
  5. Gjennomgå egen praksis og organisering i barnehage