Lek

 • Lek

  Å støtte opp om barnets lek er en av barnehagens viktigste oppgave. Med lek mener vi en spontan skapende aktivitet som er styrt av barnet selv. I leken bearbeider barnet sine inntrykk og opplevelse og tilpasser dette til sitt eget utviklingsnivå. Leken hjelper barnet å skape orden og oversikt i en verden omkring seg og å uttrykke seg i den verden. Dette skjer gjennom symbolleken, rolleleken og regelleken.
  Vi er opptatt av å gi barna TID OG ROM til leken dvs. at det fysiske miljøet, inne og ute, skal være inspirerende og legges til rette for ulike former for lek. Barnehagen har veldig gode lekearealer ute som inne.
  Vi har respekt for barnet og leken og avbryter minst mulig. Personalet er aktive, deltagende og oppmerksomme bivånede, ikke dirigerende til barnas lek. Vi legger opp til at leken skal få gode vilkår. Vi sørger for at barna har et variert lekemateriell tilgjengelig og at miljøet er inspirerende og estetisk. Det betyr system, orden og oversiktlighet, men også at et byggverk eller en annen lekeaktivitet som er påbegynt ikke må ryddes bort når dagen er over. Den kan stå der til dagen etter og bygges videre på. Vi mener også det må være rom for det spontane hvis vi skal utvikle barns nysgjerrighet og at det er viktig at leken har sin egen verdi.
  Vi stimulerer til allsidig lek og passer på at leken ikke blir for stereotyp, og hjelper i så fall barnet over i andre lekeformer. Vi prøver å gjøre oss kjent med hva barnet ser og hører via media f.eks. tv/dvd for å kunne bearbeide inntrykk og holdninger som kommer frem i den type lek som har sin bakgrunn i dette. Vi stimulerer til lek på tvers av alder og kjønn og hjelper til at alle får være med som både leder og deltaker.

  Personalets syn på barn og holdning til barns lek er av stor betydning for lekens vilkår i barnehagen. Personalet som jobber i Berghoff barnehage er bevisst på og har troen på at barna lærer og utvikler seg i lek og samspill med andre barn. Vi mener at leken styrker barnet sin identitet og selvfølelse. Det er også viktig å understreke hvordan fri lek mulig mer enn noen annen læring og lek i barnehagen trener den sosiale kompetansen til barnet.