Sosial kompetanse

 • Sosial kompetanse

  Begrepet sosial kompetanse brukes i dag i stadig flere sammenhenger, og i dagliglivet har de fleste en formening om hva det dreier seg om. Det handler om å mestre samspill med andre.
  I barnehagen har vi en unik mulighet til å jobbe med å øke barns sosiale kompetanse, fordi vi har en gruppe barn som skal fungere sammen og som påvirker hverandre.

  Vi ønsker at barna i Berghoff barnehage skal lære:

  – empati og rolletaking
  – innlevelse i andres følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker

  – prososiale holdninger og handlinger
  – felleskapsverdier og positive sosiale handlinger som å hjelpe, oppmuntre og dele med

  – selvkontroll
  – at det lønner seg ofte å vente på tur, inngå kompromisser i konfliktsituasjoner også i lek og i samarbeid med andre.

  – selvhevdelse
  – hvordan de kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, samt tørre å stå imot gruppepress og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang.

  – lek, glede, humor
  – hvordan de kan stimuleres til å engasjere seg, la seg rive med i lek, glede og humor.

  Hvordan vi jobber med dette i praksis vil være avhengig av barnas alder, modning og utvikling. Vi deler ofte barna inn i små grupper. Det er viktig at vi er gode voksenmodeller, samspillpartnere og samtalepartnere for barna. Vi prøver bevisst å lære de sosiale ferdigheter.
  For de største barna prøver vi å lære de å tolke og forstå ulike situasjoner og hvilke ferdigheter som til enhver tid er passende og bruke.
  5 – åringene som har siste året sitt i barnehagen og skal begynne på skolen har et eget opplegg flere ganger i måneden.